Het onderzoek
Andere onderzoeken naar de regiefunctie
Terug naar de homepage

Achtergrond

Kwetsbare gezinnen

Kwetsbare gezinnen zijn huishoudens die in mindere mate zelfredzaam zijn. Ze kunnen daardoor niet volwaardig en actief participeren in de samenleving en hebben verschillende problemen. Deze gezinnen hebben vaak op verschillende leefgebieden zorg en ondersteuning nodig, zoals op het gebied van werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, wonen, onderwijs, jeugdhulp, veiligheid en (geestelijke) gezondheid. In deze gezinnen kan het recht van kinderen om gezond en veilig op te groeien en te groeien naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid, worden bedreigd. Als kinderen geen passende, samenhangende en effectieve zorg en ondersteuning krijgen, kunnen ze in een steeds kwetsbaardere positie terecht komen.

Deze gezinnen blijken vaak moeite te hebben met het zelf formuleren van hun hulpvraag en het organiseren van passende zorg en ondersteuning voor henzelf en voor hun kinderen. Dit geldt nog meer als bij de ouder(s) sprake is van een verstandelijke beperking of psychiatrisch probleem. Vaak komt de hulpvraag van de ouder(s) niet overeen met de hulpvraag van het kind.

Kwetsbare gezinnen vertonen daarnaast vaak zorgmijdend gedrag. Dan is een patroon te zien van het accepteren van bepaalde vormen van hulp (bijvoorbeeld in crisissituaties rondom financiën), zonder dat voor de onderliggende problematiek passende zorg en ondersteuning wordt ingezet en/of aanvaard. De ingezette zorg en ondersteuning hebben dan onvoldoende effect en is niet bestendig genoeg om de problemen op de langere termijn op te lossen of beheersbaar te maken. De inspecties verwachten dan ook dat het lokale netwerk (wijkteam) specifieke aandacht heeft voor deze kwetsbare gezinnen om onder meer de veiligheid van de kinderen in deze gezinnen te borgen.